Log in

Bản khai hải quan bằng tiếng Việt khi nhập cư vào Anh Quốc

Bạn sắp sang Anh hoặc bạn có người thân, bạn bè sắp sang Anh nhưng gặp khó khăn trong việc điền tờ đơn hải quan tại sân bây Anh Quốc?

VietHome đã dịch thông tin ghi trên thẻ để mọi người dễ dàng hơn khi điền tờ đơn này. 

Bài viết chi tiết đầy đủ có thể xem tại link này: http://www.viethome.co.uk/nhap-cu/visa-vao-anh-quoc/20168-ban-khai-hai-quan-bang-tieng-viet-khi-nhap-cu-vao-anh-quoc

Nếu có gì sai sót, xin hãy liên hệ với VietHome.